Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

Három út vezet az Igazsághoz

Edmond Bordeaux Székely

"Az első út a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik, amit az adott kor nagy mesterműveinek formájában kapunk. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi. 

Az első Igazsághoz vezető utat, a tudat útját követték a nagy misztikusok. Úgy tekintették, hogy tudatunk a legközvetlenebbi realitás a számunkra, és hogy ez a kulcs az univer-zumhoz. Van valami, ami bennünk van, ami mi vagyunk. Az egyes korokon keresztül a misztikusok felfedezték, hogy az emberi tudat törvényei magukba foglalnak egy aspektust, amely nem található meg az anyagi világot uraló törvényekben… 

A misztikusok arra is rájöttek, hogy a tér, idő, és a súly mérései, amelyek érvényesek a természetben és az egész anyagi univerzumban, nem alkalmazhatók a tudatnál, ahol néha másodpercek óráknak tűnnek és órák perceknek. Tudatunk nem a térben létezik és ezért nem írható le térbeli mértékekkel. Saját idővel rendelkezik, ami nagyon gyakran időt-lenség, s így esetleges mértékek nem alkalmazhatók az ezen az úton elérhető Igazságra. A nagy misztikusok felfedezték, hogy az emberi tudat - amellett, hogy számunkra a legközvetlenebb és legbensőbb realitás - egyidejűleg a legközelebbi energia, harmónia és tudásforrás. Az az Igazsághoz vezető út, amely a tudaton keresztül halad, eredményezte az emberiség nagy tanításait, a nagy megérzéseket, és a nagy mesterműveket minden korban. Ilyen tehát az első út, amely az Igazsághoz vagy annak forrásához vezet, amint azt az esszénus hagyományok értik és értelmezik…  

Az említett utak közül a második a természet útja. Míg az első, a tudat útja, belülről indul és onnan hatol be a dolgok teljességébe, a második út az ellenkező irányt választja. Annak kezdőpontja a külső világ. Ez a tudósok útja, és minden korban tapasztalatokon és kísérleteken keresztül sokan követték az indukciós és dedukciós módszereket alkalmazva. A tudós, aki pontos kvantitatív mérésekkel dolgozik, mindent térben és időben mér, adataival létrehozza az összes lehetséges korrelációt. Csillagászati teleszkópjával behatol a kozmikus tér távoli zugaiba, a különböző naprendszerekbe és galaxisokba, a spektrál analízis segítségével meghatározza az egyes bolygók alkotó elemeit, és matematikai módszerekkel előre megállapítja az égitestek mozgását. A tudós az ok-okozat törvényét alkalmazva létrehozza az okok és hatásaik hosszú sorát, ami segít neki magyarázni és mérni az univerzumot, valamint az életet. 

De a tudós is, a misztikushoz hasonlóan, gyakran esik túlzásokba. A tudomány, miután átalakította az emberiség életét, és nagy értékeket hozott az ember számára, elmaradt a létezés, az élet, és az univerzum végső problémáira adandó teljesen kielégítő válaszokkal. A tudós hosszú ok-okozat lánca biztos minden részletében, de nem tud mit kezdeni a lánc végével. Nincs egy fix pont, amelyhez hozzáköthetné a lánc végét, és így a természeten és az anyagi világon keresztül az Igazsághoz vezető úton haladva, a tudós nem képes megválaszolni a minden dolgok kezdetével és végével kapcsolatos nagy és örök kérdéseket…  

Az Igazsághoz vezető harmadik út az elmúlt idők nagy gondolkodóinak bölcsessége, tudása és tapasztalata, amelyet a nagy tanítások továbbítottak hozzánk, a nagy szent könyvek vagy a szent írások, és a világirodalom nagy mesterműveinek formájában, ame-lyek együtt alkotják azt, amit manapság univerzális kultúrának neveznénk. Ezért tömören, a mi álláspontunk szerint az Igazság megközelítésének módja háromszorosan is ugyanaz: nevezetesen a tudaton, a természeten és a kultúrán keresztül visz a célhoz… 

Miután mindegyik nagymesternek tanításaiban alkalmazkodnia kellett hallgatóságának színvonalához, szükségesnek találták, hogy megfogalmazzák, mind exoterikus, mind ezote-rikus tanításaikat. Exoterikus közléseik a nép számára nagy általánosságban érthetőek voltak, és a különböző szabályok, formák és rituálék olyan kifejezésekben lettek megfogalmazva, amelyek megfeleltek az adott nép és kor alapvető szükségleteinek. Ezzel párhuzamosan, az ezoterikus tanítások a korokat részben mint írott, részben mint íratlan hagyományok élték túl, minden formától, rituálétól, szabálytól és dogmától mentesen, s azokat minden korszakban csak egy szűk kisebbség tartotta életben és gyakorolta. 

Az Igazság értelmezésének ezen szellemében adjuk közre az Esszénus Béke Evangélium Második Könyvét. Elutasítván a szó szerinti és tisztán tudományos értelmezés dogmatikus módszereit, valamint a szimbolisták túlzásait is. Igyekszünk az Esszénus Béke Evangélium Második Könyvét lefordítani saját tudatunk és a természet fényében, az esszénusok nagy hagyományaival összhangban, akiknek közösségéhez a Holttengeri Tekercsek szerzői maguk is tartoznak..." 

(E. B. Székely: Esszénus Béke Evangélium Második Könyv -  Living Earth - Élő Föld Kft. 2008.)