Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

Az Esszénus Béke Evangélium Első Könyvből


"Az igazság és hamisság szelleme
Harcol az ember szívében.
Igazság születik a Fény forrásából,
Hamisság a sötétség kútjából,

És ahogy az ember örökli az Igazságot,

Úgy kerüli majd el a sötétséget.
                                                

                                - Holttengeri Tekercsek Fegyelmi kézikönyvéből 

 „És ekkor sok beteg és nyomorék jött Jézushoz, kérvén: - Ha Te ismersz minden dolgokat, mondd meg nekünk, miért szenvedünk mi ezektől a fájdalmas csapásoktól? Miért nem vagyunk mi is olyan egészségesek, mint a többi ember?  Mester, gyógyíts meg minket, hogy mi is erőteljesek lehessünk, és ne kelljen tovább elviselnünk nyomorúságunkat. Tudjuk, hogy Neked hatalmadban áll meggyógyítani mindenféle betegséget. Szabadíts meg minket a Sátántól, és annak minden súlyos csapásától. Mester, szánj meg minket.

És Jézus válaszolt:
- Boldogok vagytok, hogy éhezitek az igazságot, mert kielégítelek benneteket a bölcsesség kenyerével. Boldogok vagytok, hogy kopogtattok, mert kinyitom nektek az élet kapuját. Boldogok vagytok, hogy kitaszíttattok a Sátán hatalmából, mert elvezetlek titeket a mi Anyánk angyalainak királyságába, ahová a Sátán hatalma soha el nem érhet.
És kérdezik Őt nagy ámulattal:
Ki a mi Anyánk és kik az Ő angyalai? - És hol van az Ő királysága?
- A ti Anyátok bennetek van és ti Őbenne vagytok. Az Ő gyermekei vagytok. Ő ad nektek életet. Ő volt az, aki a testeteket adta és egy napon majd neki fogjátok megint visszaadni azt. Boldogok vagytok amikor azért jöttök, hogy Őt és az Ő királyságát megismerjétek és befogadjátok Anyátok angyalait, és ha betartjátok az Ő törvényeit. Bizony mondom néktek, az aki ezt cselekszi, soha nem lát betegséget. Mert a mi Anyánk hatalma fölötte áll mindennek. Elpusztítja a Sátánt és az ő birodalmát, és uralma van a testetek és minden élő dolgok felett.
- A vér, ami áramlik bennünk, a mi Föld Anyánk véréből származik. Az Ő vére a felhőkből hullik alá; feltör a Föld méhéből; csörgedez a hegyi patakokban; szélesen árad a síkság folyóiban; alszik a tavakban; hatalmasan dühöng a viharos óceánokban.
- A levegő, amit belélegzünk a mi Föld Anyánk leheletéből születik.  Az ő lehelete azúrkék az egekben; süvölt a hegyek ormain; susog az erdők lombjai között; hullámzik az aranyló gabonaföldek felett; szendereg a mély völgyekben; forrón éget a kopár sivatagban.
- Csontjaink keménysége a mi Föld Anyánktól származik, a sziklák és a kövek csontjaiból születik. Mezítelenül fúródnak az égbe a hegyek ormain; mint alvó óriások fekszenek a hegyek  oldalán; mint bálványok üldögélnek a pusztában, és láthatatlanul rejtőzködnek a Föld mélyében.     
- Húsunk lágysága a mi Föld Anyánk húsából születik; akinek húsa sárgává és vörössé válik a fák gyümölcsében, és táplál minket a mezők vetésében.
- Beleink a Föld Anyánk beleiből születének, és éppen úgy el vannak rejtve szemeink elől, mint a Föld láthatatlan mélységei.
- Szemünk fényessége, mint pedig fülünk hallása, a mi Föld Anyánk pompás színeiből és örvendetes hangjaiból születik; ami úgy ölel körül bennünket, mint a tenger tajtékzó hullámai a ficánkoló halat, mint a fergeteges forgószél a madarat.
- Bizony mondom néktek, az Ember a Föld Anya gyermeke és tőle kapta az Ember Fia egész testét, még ha az újszülött baba az anyja méhéből születik is. Bizony mondom néktek, ti egyek vagytok a Föld Anyával; Ő van bennetek és ti Őbenne vagytok. Neki születtetek, Őbenne éltek és Őhozzá fogtok megint visszatérni. Tartsátok meg ezért az Ő törvényeit, mert hosszú életű és boldog csak az lehet, aki tiszteli a Föld Anyát és megtartja törvényeit. Mert a ti leheletetek az Ő lehelete; véretek az Ő vére; csontotok az Ő csontja, húsotok az Ő húsa; beleitek a Föld Anya belei; szemeitek és füleitek Föld Anyánk szemei és fülei.
- Bizony mondom néktek, ha csak egyet is elmulasztanátok betartani mindezen törvényekből, ha csak egyetlen testrészeteknek is ártanátok, teljességgel elvesztek fájdalmas betegségekben, mindenestől elkárhoztok a ti súlyos nyavalyáitokban, és lészen jajgatás és fogaknak csikorgatása…

- Megmondatott ősapáitoknak, "Tiszteld Mennyei Atyádat és Föld Anyádat, és tartsd meg parancsolataikat, hogy hosszú életed legyen a Földön”. És ezután mindjárt a következő parancsolatot kapták: “Ne ölj!”,  mert Isten adott életet mindeneknek, és amit Isten adott, azt ember vissza nem veheti. Ezért, bizony mondom néktek, egy Anyától ered minden élet ezen a Földön. Következésképpen, aki öl, az a testvérét öli meg. És tőle a Föld Anya elfordul, és megvonja tőle éltető, megelevenítő kebleit. És az angyalok elkerülik őt és a Sátán ver tanyát a testében. És a teste a levágott és megölt állatok húsának sírjává válik, ami egyben a saját sírja is lészen. Ezért, bizony mondom néktek, hogy aki öl, az saját magát öli meg, és aki eszi a leölt állatok húsát, az a halál testét eszi. Mert azok vérének minden cseppje méreggé válik az ő vérében; leheletében az ő leheletük bűzlik; húsuk a húsában gennyes daganattá lesznek; csontjaik a csontjaiban elmeszesednek; beleik rothadnak az ő beleiben; szemeik hályoggá lesznek szemein, és füleik az ő füleiben képeznek ragacsos váladékot. És haláluk az ő halála lészen. Mert csak Mennyei Atyátok szolgálatában lesz hét évi adósságotok elengedve hét nap alatt. De a Sátán nem bocsát meg semmit, neki mindenért meg kell fizetnetek: “Szemet-szemért, fogat-fogért, kezet-kézért, lábat-lábért, égést-égésért, sebet-sebért, életet-életért, halált-halálért”. Mert a bűnnek zsoldja a halál. Éppen ezért, ne öljetek, és ne egyétek meg az ártatlan áldozatok húsát, nehogy a Sátán rabszolgáivá váljatok. Mert az a szenvedések keserves ösvénye, amely a halálhoz vezet. De teljesítsétek Isten akaratát, hogy angyalai szolgálhassanak titeket az élet igaz útján...

- Kövessétek tehát az Isten igéjét: “Íme, néktek adom az összes maghozó növényt a Föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Ez legyen a ti eledeletek. És minden földi állatnak, az ég minden madarának, és mindennek, ami mozog a földön, amiben az élet lehelete találtatik, az összes zöld növényt adom táplálékul. Valamint minden élő és a föld színén mozgó lény teje az eledeletek lesz, amint a zöld növényt adtam nekik, úgy adom az ő tejüket nektek. De a húst és az állatokat éltető vért ne egyétek. Mert, bizony számon kérem tőletek forró véreteket, amelyben a lelketek lakozik és minden levágott állatot, és minden megölt ember lelkét. “Mert én, a te Urad és Istened megbüntetem az atyák vétkeit a fiaikban, a harmadik és negyedik nemzedékig akik gyűlölnek engem, de kegyelmet adok mindazon ezreknek, akik szeretnek és megtartják parancsolataimat: Szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szíveddel, lelkeddel, és minden erőddel!” Ez az első és a legnagyobb parancsolat. És a második, ehhez hasonló: “Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” - Nincs ezeknél fontosabb parancsolat… 

És imádkozzatok mindennap Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, hogy lelketek ugyanolyan tökéletessé váljék, mint Mennyei Atyátok Szent Lelke, és testetek olyan tökéletessé váljék, mint Föld Anyátok élő teste. Mert ha ti megértitek, érzitek és követitek a törvényeket, akkor minden, amiért imádkoztok Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, megadatik nektek. Mert az Isten bölcsessége, szeretete és hatalma mindenek felett van.

- Ezért imádkozzatok ilyen módon Mennyei Atyátokhoz:
    
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg  a Te  Neved.
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
miként a mennyben, azonképpen itt a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert Tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicsőség,
Most és Mindörökké.
Ámen.

- Föld Anyátokhoz pedig ekképpen imádkozzatok:
    
Mi Anyánk, ki a földön vagy,
Szenteltessék meg a Te Neved,
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
miként Benned, azonképpen bennünk is.
Amint mindennap küldöd angyalaidat,
küldd el őket hozzánk ma is.
És bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is jóvátesszük         
amit ellened elkövettünk.
És ne vígy minket a betegségbe,
de szabadíts meg minket minden gonosztól,  
mert Tiéd a Föld, a Test és az Egészség.
Ámen.

És mindannyian együtt imádkoztak Jézussal a Mennyei Atyához és a Föld Anyához. 
Azután Jézus így szólt hozzájuk:
- Amiként testetek újjászületett a Föld Anya angyalai által, hasonlóképpen szülessen újjá szellemetek a Mennyei Atya angyalai által. Legyetek ezért igaz fiai Atyátoknak és Anyátoknak és igaz Testvérei az Ember Fiának. Ez idáig háborúságban voltatok Atyátokkal, Anyátokkal és Testvéreitekkel, az Ember Fiaival, és a Sátánt szolgáltátok. Mától kezdve éljetek békében Mennyei Atyátokkal és Föld Anyátokkal, valamint Testvéreitekkel az Ember Fiaival. És egyedül csak a Sátánnal harcoljatok, nehogy elrabolja békéteket. Én Föld Anyátok békéjét hoztam testeteknek és Mennyei Atyátok békéjét szellemeteknek. Hadd uralkodjék mindkét béke az Ember Fiai között.
- Jöjjetek hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és akik szenvedtetek a küzdelemben és a sikertelenségben! Mert az Én békém megerősít és megvigasztal benneteket. Mert az Én békém örömteljes. Ezért köszöntelek így benneteket: - Béke legyen veletek! - Ezután ti is így köszöntsétek egymást, hogy testetekbe szállhasson Föld Anyátok és lelketekbe szállhasson Mennyei Atyátok békéje. És akkor béke lesz közöttetek, mert az Isten királysága lészen bennetek. Most pedig térjetek vissza Testvéreitekhez, akikkel mind ez ideig háborúságban voltatok, és vigyétek el hozzájuk is a békét. Hisz boldogok a békességre törekvők, mert ők megtalálják Mennyei Atyánk békéjét. Menjetek és ne vétkezzetek többé. És úgy adjátok békéteket oda mindenkinek, ahogyan Én adtam békességemet tinéktek. - Mert az Én békém Istentől való. 

- BÉKE LEGYEN VELETEK!  - És eltávozott közülük. 

És az Ő békéje rászállt mindannyiukra; szívükben a Szeretet Angyalával, fejükben a Törvény bölcsességével és kezükben az újjászületés hatalmával szétszéledtek az Ember Fiai közé, hogy a sötétségben háborúskodóknak elvigyék a békesség fényét..."